Promocje
Pojemnik grawitacyjny 10l
Pojemnik grawitacyjny 10l

250,00 zł

Cena regularna: 290,00 zł

Najniższa cena: 290,00 zł

203,25 zł

Cena regularna: 235,77 zł

Najniższa cena: 235,77 zł
szt.
Regał do sklepu z pojemnikami na cukierki - wyprzedaż magazynu
Regał do sklepu z pojemnikami na cukierki - wyprzedaż magazynu

4 900,00 zł

Cena regularna: 10 100,00 zł

Najniższa cena: 10 100,00 zł

3 983,74 zł

Cena regularna: 8 211,38 zł

Najniższa cena: 8 211,38 zł
szt.
Pojemnik, kostka, kubik 15x15x15 cm - plexi 5 mm - biały - wyprzedaż magazynu
Pojemnik, kostka, kubik 15x15x15 cm - plexi 5 mm - biały - wyprzedaż magazynu

55,00 zł

Cena regularna: 98,00 zł

Najniższa cena: 83,30 zł

44,72 zł

Cena regularna: 79,67 zł

Najniższa cena: 67,72 zł
szt.
Skarbonka, urna z plexi 30x30x30 cm - plexi biała 5 mm
Skarbonka, urna z plexi 30x30x30 cm - plexi biała 5 mm

270,00 zł

Cena regularna: 290,00 zł

Najniższa cena: 290,00 zł

219,51 zł

Cena regularna: 235,77 zł

Najniższa cena: 235,77 zł

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego abcplexi.pl§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Sklep Internetowy (dalej jako Sklep lub Sklep Internetowy) dostępny pod adresem internetowym www.abcplexi.pl (dalej jako Strona internetowa), prowadzony jest przez Alohomora Design Nowak, Fijałkowski Sp. j. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego, ul.: Warszawska 19e, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego, NIP: 522-29-06-933; REGON: 141662915.
2. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy na ww. adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej: biuro@abcplexi.pl lub numer telefonu kontaktowego: +48512106162 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).
3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu wystawienia faktury oraz prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
4. Udostępnienie funkcjonalności Sklepu Internetowego jest usługą świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, realizowaną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów. Świadczenie usługi odbywa się na podstawie umowy zawieranej między Sprzedawcą a Klientem. Niniejszy Regulamin składa się na treść Umów zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Klientami.
5. Niniejszy Regulamin (dalej jako Regulamin) stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
6. Umowa na podstawie niniejszego Regulaminu zawierana jest w języku polskim i podlega polskiemu prawu.§ 2 SŁOWNIK POJĘĆ


1. Użyte w Regulaminie definicje oznaczają:
a) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu internetowego prowadzonego przez Sprzedawcę;
b) Konsument – osoba fizyczna, która za pośrednictwem Sklepu Internetowego zawiera umowę w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, tj. konsument w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego;
c) Przedsiębiorca na prawach Konsumenta - osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, o ile z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tę osobę działalności gospodarczej, ujawnionego w CEIDG. W zakresie opisanym w niniejszym Regulaminie Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta przysługują uprawnienia przewidziane dla Konsumentów w przepisach z zakresu prawa konsumenckiego;
d) Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (ale posiadająca zdolność prawną), która za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną lub zawiera umowę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej, tj. przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 kc. Za Przedsiębiorcę w rozumieniu niniejszego Regulaminu nie uważa się Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta;
e) Towar – rzecz ruchoma znajdująca się w ofercie handlowej Sklepu Internetowego;
f) Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;
g) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
h) Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny;
i) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
j) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 20 maja 2014 roku o prawach konsumenta;
k) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2. Definicje w liczbie pojedynczej mają takie samo znaczenie w przypadku ich użycia w liczbie mnogiej, o ile co innego nie wynika z kontekstu.§ 3 WYMAGANIA TECHNICZNE


1. W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu internetowego niezbędne jest spełnienie następujących wymagań:
             a) posiadanie urządzenia przekazującego dane teleinformatyczne (komputer, smartfon, tablet, etc.), z zainstalowaną prawidłowo skonfigurowaną, zgodnie z zaleceniami producenta, przeglądarką internetową, umożliwiającą odbieranie strony internetowej Sklepu;
b) dostęp do sieci Internet;
c) aktywny adres poczty e-mail;
d) program do przeglądania plików w formacie PDF.
2. Dostępność Sklepu Internetowego może być zależna od urządzenia, na którym Klient uruchamia dostęp do sieci Internet, posiadanych przez Klienta pakietów transmisji danych, programów służących do korzystania z Internetu oraz do komunikacji elektronicznej. Sprzedawca nie odpowiada za brak dostępności Strony internetowej wynikający z powyższych przyczyn.
3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa Sklepu Internetowego.
4. Na podstawie art. 6 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Sprzedawca poinformuje Klienta na jego żądanie, w formie przez niego wybranej, o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z jakichkolwiek usług świadczonych drogą elektroniczną.


§ 4 ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ


1. Strona internetowa umożliwia Klientom korzystanie z następujących usług świadczonych drogą elektroniczną:
a) rejestracja i logowanie do konta Klienta,
b) dostęp do konta przez zarejestrowanego Klienta,
c) zarządzanie danymi osobowymi podanymi przy rejestracji oraz w trakcie używania Konta,
d) uzyskiwanie informacji o Towarach oferowanych w Sklepie Internetowym,
e) dokonywanie zamówień i zawieranie Umów dotyczących Towarów oferowanych w Sklepie internetowym,
f) przechowywanie informacji na temat dokonanych transakcji (zawartych umów).
2. Wyrażenie zgody na obowiązywanie Regulaminu następuje podczas rejestracji konta lub podczas zawierania umowy w trybie bez rejestracji.
3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wycofania lub modyfikacji określonych funkcjonalności Strony internetowej, jak również zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania działania Strony internetowej ze względu np. na czynności konserwacyjne.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji usług lub funkcjonalności Strony internetowej, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania jakości usług lub funkcjonalności, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.
5. Strona internetowa umożliwia korzystanie z usług oraz składanie zamówień 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z wyłączeniem okresów przerw technicznych i prac konserwacyjnych.


§ 5 WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY


1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po złożeniu Zamówienia:
a) za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym,
b) e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
c) telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt, po potwierdzeniu złożenia Zamówienia drogą mailową.
2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatek VAT. O łącznej cenie Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
3. Wszystkie ceny w Sklepie Internetowym są cenami brutto, wyrażonymi w walucie polskiej i uwzględniającymi podatek VAT w aktualnej na stawce. Obok ceny brutto Sprzedawca podaje także cenę netto. Ceny Towarów nie obejmują kosztów dostawy, które są podawane odrębnie.
4. Sprzedawca podaje ceny w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości. W każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny Towaru obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia się również informację o najniższej cenie tego Towaru, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Jeżeli dany Towar jest oferowany w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia się również informację o najniższej cenie tego Towaru, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Towaru do dnia wprowadzenia obniżki.
5. W przypadku złożenia Zamówienia w sposób opisany w ust. 1, Klient jest zobowiązany do przekazania danych niezbędnych w celu wystawienia faktury.
6. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty ani zapewniania sprzedawcy o właściwościach Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w Sklepie Internetowym poczytuje się jedynie za zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
7. Towary dostępne w Sklepie Internetowym powinny być stosowane w sposób zgodny z ich opisem, właściwościami oraz ewentualnymi zaleceniami Sprzedawcy.


§ 6 PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM ZA POMOCĄ FORMULARZA ZAMÓWIEŃ


1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji oraz z potwierdzeniem dostępności danego towaru następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej:
a) dane Sprzedawcy,
b) istotne elementy Zamówienia, w tym numer i przedmiot Zamówienia, cenę towarów i koszt dostawy oraz przewidywany termin realizacji;
c) informacje o odpowiedzialności Sprzedawcy za jakość świadczenia;
d) oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji, wraz z potwierdzeniem zawarcia Umowy Sprzedaży,
e) treść niniejszego Regulaminu wraz z informacją o sposobie i skutkach odstąpienia od Umowy utrwalone na Trwałym nośniku,
Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
3. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 2 powyżej. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

 


§ 7 SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT


1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
a) przelewem elektronicznym (szybki przelew, PayPal). Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A.
b) przedpłata przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony w Bank ING Bank Śląski Spółka Akcyjna nr. konta: 69 1050 1025 1000 0090 8178 7195
c) płatność kartą kredytową:
o Visa
o Visa Electron
o Master Card
o Master Card Electronic
o Maestro
W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą Sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
d) gotówka w przypadku odbioru osobistego
2. Terminy płatności:
a) w przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze Produktu,
b) w przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem elektronicznym Klient obowiązany jest do dokonania płatności w chwili składania Zamówienia,
c) w przypadku wyboru przez Klienta przedpłaty przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy Klient jest obowiązany dokonać płatności niezwłocznie po złożeniu Zamówienia, przy czym wydanie Produktu nastąpi po stwierdzeniu wpływu przedpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy.


§ 8 KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU


1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Polski oraz poza terytorium Polski,
2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży,
3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
a) przesyłka kurierska,
b) odbiór osobisty dostępny pod adresem: 05-082 Blizne Łaszczyńskiego ul. Warszawska 19e,
4. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 8 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 14 dni roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
a) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy;
b) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem elektronicznym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży;
c) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany terminu dostawy po uprzednim uzgodnieniu z Klientem.
5. Przesyłki są wysyłane na adres klienta podany przy logowaniu. Jeśli Produkt ma być wysłany na inny adres, Klient powinien przekazać taką informację w e-mailu: biuro@abcplexi.pl. Bez takiej informacji, Produkt zostanie wysyłany na adres podany w Formularzu Zamówienia.
6. Firmy kurierskie i transportowe posiadają własne regulacje co do sposobu i terminów realizacji usług dostawy przesyłek oraz ewentualnych reklamacji dotyczących tych usług. Przed wyborem dostawcy warto zapoznać się w tymi regulacjami.
7. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających zachowanie terminu wysyłki, Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta, podając przyczynę opóźnienia dostawy oraz przewidywany termin jej realizacji.


§ 9 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ SPRZEDAŻY


1. Przed odebraniem przesyłki z zakupionym Towarem Klient powinien sprawdzić, czy przesyłka nie uległa uszkodzeniu w transporcie. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki, a następnie kontaktu ze Sprzedawcą, w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania.
2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczać Towaru bez wad wraz z wszelkimi dokumentami dotyczącymi Towary będącymi w posiadaniu Sprzedawcy.
3. Sprzedawca ponosi względem Konsumenta i Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta odpowiedzialność za zgodność Towaru z Umową sprzedaży, na zasadach określonych w ustawie o prawach konsumenta i opisanych w niniejszym rozdziale poniżej.
4. Towar jest zgodny z Umową, jeżeli zgodne z Umową pozostają w szczególności jego:
a) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność;
b) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia Umowy i który Sprzedawca zaakceptował.
5. Ponadto, aby Towar został uznany za zgodny z Umową musi on:
a) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towarów tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
b) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Klient może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:
o nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć;
o przed zawarciem Umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób;
o publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Klienta o zawarciu Umowy,
c) być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Klient może rozsądnie oczekiwać;
d) być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Klientowi przed zawarciem Umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z Umową, jeżeli Klient, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z Umową oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.
7. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową wynikający z niewłaściwego zamontowania Towaru, jeżeli:
a) zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność;
b) niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Klienta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedawcę lub osobę trzecią.
8. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową istniejący w chwili jego dostarczenia Klientowi i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.
9. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową, Klient może:
a) żądać naprawy Towaru,
b) żądać wymiany Towaru,
c) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
d) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
10. Sprzedawca może dokonać wymiany Towaru, gdy Klient żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Klient żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową.
11. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z Umową, wartość Towaru zgodnego z Umową oraz nadmierne niedogodności dla Klienta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową.
12. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Klienta o braku zgodności Towaru z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Klient go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
13. Klient jest zobowiązany udostępnić Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera Towar od Klienta na swój koszt.
14. Jeżeli Towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Towaru z Umową, Sprzedawca demontuje Towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.
15. Prawo do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny lub odstąpienia od Umowy przysługuje Klientowi w przypadku, gdy:
a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową na podstawie ust. 10 powyżej,
b) Sprzedawca nie doprowadził do zgodności Towaru z Umową zgodnie z ust. 12-14 powyżej,
c) brak zgodności Towaru z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową,
d) brak zgodności Towaru z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony wskazanych w ust. 9 pkt 1 i 2 powyżej,
e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
16. W przypadku złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny - obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową.
17. Sprzedawca zwraca Klientowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o obniżeniu ceny.
18. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową jest nieistotny.
19. W razie odstąpienia od umowy Klient niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Klientowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
20. Sprzedawca dokonuje zwrotu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
21. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.
22. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą zostaje wyłączona. Sprzedawca może uwzględnić reklamację w indywidualnie uzgodnionych przypadkach.


§ 10 SKŁADANIE REKLAMACJI


1. W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z Umową Klient może złożyć Reklamację poprzez przesłanie reklamowanego Towar wraz z opisem niezgodności na adres: 05-831 Blizne Łaszczyńskiego ul. Warszawska 19e.
2. Zgłoszenie powinno obejmować opis Reklamacji oraz dane pozwalające na identyfikację Towaru jako zakupionego u Sprzedawcy (dowód zakupu, numer zamówienia lub inne dane).
3. Opis Reklamacji powinien zawierać:
a) informacje dotyczące przedmiotu Reklamacji: rodzaj niezgodności Towaru z Umową sprzedaży, datę jej wystąpienia lub wykrycia. W miarę możliwości Klient powinien udokumentować wadę;
b) żądanie dotyczące sposobu usunięcia niezgodności Towaru z Umową,
c) dane Klienta: imię i nazwisko, nazwę, dane kontaktowe – adres e-mail lub numer telefonu, numer rachunku bankowego, w przypadku, gdy jako swoje żądanie Klient wskazał obniżenie lub zwrot ceny Towaru.
4. Sprzedawca ustosunkuje się do otrzymanej reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. W przypadku braku odpowiedzi w terminie wskazanym w poprzednim zdaniu przyjmuje się, że Sprzedawca uznał reklamację Klienta.
5. Jeżeli informacje zawarte w reklamacji będą niewystarczające, Sprzedawca niezwłocznie wystąpi o ich uzupełnienie i/lub o dostarczenie reklamowanego Towaru, przy czym może to spowodować przedłużenie czasu rozpatrywania reklamacji.
6. Sprzedawca przekazuje odpowiedź na reklamację na piśmie lub na Trwałym nośniku.
7. W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji za uzasadnioną, koszty wymiany, naprawy, w tym koszt przesyłki związanej z reklamacją Towaru ponosi Sprzedawca.
8. Żadne z postanowień regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Polski. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze, zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Polski prawa, a w szczególności ustawy o prawach konsumenta.


§ 10 PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY


1. Klient, będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, który zawarł Umowę za pośrednictwem Sklepu Internetowego może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej. W przypadku odstąpienia Umowę uważa się za niezawartą.
2. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi będącemu Przedsiębiorcą.
3. W odniesieniu do Przedsiębiorców na prawach Konsumenta, Sprzedawca dokonuje weryfikacji przysługującego tej osobie prawa do odstąpienia od Umowy. Weryfikacja odbywa się poprzez sprawdzenie, czy zawarta Umowa nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, co w szczególności odbywa się poprzez analizę kodów PKD wskazanych we wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG) Klienta. W przypadku uznania, że Umowa zawarta przez osobę prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą w Sklepie internetowym miała dla tej osoby charakter zawodowy, Sprzedawca niezwłocznie informuje składającego oświadczenie, iż w związku z zawodowym charakterem zawartej Umowy, nie przysługuje prawo do odstąpienia, a zatem złożone oświadczenie o odstąpieniu od Umowy nie wywołuje skutków prawnych. Jeżeli wraz oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy dokonano fizycznego zwrotu Towaru, Towar ten zostanie odesłany na koszt osoby składającej oświadczenie i na dane adresowe uprzednio podane w Zamówieniu. Odpowiedź Sprzedawcy zostanie udzielona przy użyciu takiego samego sposobu jakiego użyła osoba składająca oświadczenie.
4. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży może zostać zrealizowane przez Klienta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulamin lub innej treści jednoznacznie wskazującej na wolę odstąpienia od Umowy) na adres do kontaktu Sprzedawcy.
5. Termin na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy uważa się za zachowany w przypadku wysłania oświadczenia przed jego upływem, tj. wysłania wiadomości e-mail lub nadania przesyłki poleconej.
6. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza na Trwałym nośniku fakt otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
7. Termin na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży rozpoczyna się:
a) w odniesieniu do Umów, w wykonaniu których Sprzedawca wydaje Klientowi Towar i jest zobowiązany do przeniesienia jego własności – od dnia, w którym Towar został objęty w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik;
b) w odniesieniu do Umów obejmujących wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od dnia, w którym doszło do objęcia w posiadanie ostatniego towaru, jego partii lub części;
c) w odniesieniu do Umów polegających na regularnym dostarczaniu Towaru przez czas oznaczony - od dnia, w którym doszło do objęcia w posiadanie pierwszego z towarów;
d) dla pozostałych Umów - od dnia zawarcia Umowy.
8. Prawo do odstąpienia od Umowy nie dotyczy umów:
a) o świadczenie usług, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
b) w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c) której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi Towarami;
d) w której Klient wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;
e) o świadczenie usług, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których Klient wyraźnie zażądał od Sprzedawcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta.
9. W przypadku wykonania prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży, Klient jest zobowiązany do zwrotu Towaru, którego dotyczy odstąpienie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Do zachowania powyższego terminu wystarczy, że przed jego upływem Klient odeśle lub odwiezie zwracany Towar na adres Sprzedawcy.
10. W przypadku, gdy Sprzedawca zaproponuje, że odbierze od Klienta zwracany Towar, Klient zobowiązany jest do wydania Towaru w terminie uzgodnionym ze Sprzedawcą.
11. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym cenę zakupu Towaru i koszty dostawy Towaru do Klienta (jeśli Klient taki koszt poniósł).
12. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że odbierze zwracany Towar od Klienta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
13. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza zakres niezbędny do stwierdzenia charakteru i podstawowych cech Towaru.
14. Sprzedawca obniży wysokość zwracanej Klientowi ceny Towaru w części, w jakiej wartość Towaru uległa zmniejszeniu na skutek korzystania z Towaru przez Klienta w sposób wykraczający poza zakres niezbędny do stwierdzenia charakteru i podstawowych cech Towaru. Jeśli w wyniku takiego korzystania Towar nie nadaje się do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem, Sprzedawca jest uprawniony do odmowy zwrotu płatności na rzecz Klienta i odesłania Klientowi Towaru z powrotem.
15. Sprzedawca nie ma obowiązku zwracać Klientowi dodatkowych kosztów związanych z faktem wyboru przez Klienta sposobu dostarczenia Towaru innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy.
16. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Klient przy dokonywaniu płatności za Towar, chyba że Klient zgodzi się na inny sposób zwrotu pieniędzy, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
17. Jeżeli zwrot należności odbywa się w oparciu o dane wskazane przez Klienta (np. przelewem na wskazany rachunek bankowy), Klient powinien podać Sprzedawcy pełne i dokładne dane niezbędne do dokonania przez Sprzedawcę zwrotu (to jest poprawny adres na który ma być wysłany przekaz lub poprawne dane dotyczące rachunku bankowego na który ma być wykonany przelew).
18. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Sklepu internetowego.
19. W chwili odstąpienia przez Klienta od Umowy wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Klienta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest realizowane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia ze Sprzedawcą. Klient nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych powyżej. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, Sprzedawca poinformuje tę osobę o odstąpieniu przez Klienta od Umowy.§ 11 POZASĄDOWE METODY ROZSTRZYGANIA SPORÓW KONSUMENCKICH


1. Działając na podstawie art. 14 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Komisja Europejska udostępniła platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platformę ODR).
2. Dla Konsumentów dostępne są następujące, pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: za pomocą miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej lub jednej z organizacji społecznych, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów np. Federacji Konsumentów.
3. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń są dostępne w siedzibach lub na stronach rzeczników konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, właściwych organizacji społecznych oraz pod adresami dostępnymi na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.§ 12 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA


Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.


§ 13 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.


1. Sprzedawca jest Administratorem danych osobowych Klientów będących osobami fizycznymi oraz osób działających w imieniu Klientów, z którymi Sprzedawca kontaktuje się w ramach zawierania Umów sprzedaży oraz świadczenia usług.
2. Szczegółowe Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, które zgodnie z RODO jest zobowiązany podać administrator danych osobowych, znajdują się w Polityce Prywatności.
3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego. Klient ma prawo w każdym czasie odwołać zgodę na otrzymywanie takich danych bez podania przyczyny, pisemnie na adres: 05-831 Blizne Łaszczyńskiego ul. Warszawska 19e lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:biuro@abcplexi.pl


§ 14 WEJŚCIE W ŻYCIE I ZMIANY REGULAMINU


1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w następujących przypadkach:
a) zmiany obowiązujących przepisów prawa, mających bezpośredni wpływ na treść Regulaminu;
b) nałożenia na Sprzedawcę określonych obowiązków przez organy państwowe;
c) podjęcia przez Sprzedawcę działań mających na celu usprawnienie działania Strony internetowej oraz świadczonych usług, wprowadzenia zmian technicznych lub funkcjonalnych;
d) rozpoczęcia sprzedaży przez Sprzedawcę nowych kategorii Towarów;
e) rozpoczęcia realizacji przez Sprzedawcę nowych usług, w tym nowych usług świadczonych drogą elektroniczną;
f) podjęcia działań mających na celu poprawę ochrony prywatności Klientów;
g) gdy jest to konieczne w celu zapobiegania nadużyciom lub ze względów bezpieczeństwa.
3. Zmiana Regulaminu odnosi skutek z upływem terminu wskazanego przez Sprzedawcę, nie wcześniej niż w terminie 14 dni od dnia udostępnienia treści zmienionego Regulaminu poprzez publikację na Stronie internetowej. Zmiana Regulaminu nie wpływa na Umowy zawarte lub Zamówienia złożone przed zmianą.
4. Sprzedawca może wprowadzić zmianę Regulaminu w trybie natychmiastowym, bez zachowania terminu, o którym mowa w ust. 7 powyżej w przypadku, gdy:
a) jest to wymagane na mocy obowiązujących przepisów prawa lub decyzji właściwego organu państwowego,
b) zmiana wynika z konieczności dostosowania treści Regulaminu do przepisów obowiązującego prawa,
c) zmiana jest niezbędna w celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientów oraz przekazanych przez nich danych.
5. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.
6. Zmiany Regulaminu nie będą miały zastosowania do zawartych wcześniej Umów Sprzedaży.
7. Sklep uznaje, że Klient zaakceptował aktualnie obowiązujący Regulamin w chwili złożenia Zamówienia.§ 15 POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
2. Klient wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną na adres mailowy podany w trakcie składania Zamówienia.
3. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta będącego Przedsiębiorcą, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta będącego Przedsiębiorcą tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta.
4. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym Przedsiębiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.Załączniki:
Załącznik nr 1 – Wzór oświadczenia o odstąpienia od umowy

 


Załącznik nr 1 do Regulaminu

…………………………………….....
Miejscowość, data………………………………………
Imię i nazwisko Klienta
………………………………
Adres zamieszkania
……………………………
adres e-mail
………………………………
nr telefonuSprzedawca:
Alohomora Design Nowak, Fijałkowski Sp. j.
ul.: Warszawska 19e
05-082 Blizne Łaszczyńskiego
e-mail: biuro@abcplexi.pl
numer telefonu: 48512106162

 Oświadczenie
o odstąpieniu od umowyNiniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dotyczącej:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Numer zamówienia: …………………………………………………
Data zamówienia: …………………………………………………Komentarz do odstąpienia:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


……………………………………
Podpis klienta
(jeśli oświadczenie jest wysyłane w formie papierowej)

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl